dongeng sunda daerah judulna Batu Aheng

Advertisement

dongeng sunda terbaru.wilujeng enjing baraya kataloe.com sadayana dina danget ieu penulis bade ngiring share kanggo artikel sunda ngeunaan dongeng sunda. anu di pasihan judul batu aheng. mangga diregepkeun.
Batu Aheng
Aya hiji tentara. Mulang ti pangperangan .manehna kalaparan. Ungal ngaliwat ka pilemburan, ki tentara sok nyoba-nyoba ngadatangan Salah sahiji imah. Pikeun milu reureuh sarta susuganan mangih eusi beuteung. tapi Lapur,taya saurang oge nu haateun nulungan.da rahayatnaloba sagsara.
Tapi ki  tentara teu ngarasula.manehna terus nikreuh. di lembur sejen, lahlahan
Nyimpang kahiji imah patani beunghar. Ngan nya kitu, teu meunag pangaku. Ogkoh deuih ki patanina keur suwung. Can mulang ti leuweung pamoroan. Ngan aya pamajikanana jeung anak-anakna wungkul.

Sawios teu aya tedaeun mah, oong ki tentara.asal diwidian ngiring siduru bae, ieu kabulusan. Sareng manawi aya pariukdeuih. Kuring bade mecak hasiat ieu batu. Batu aheng nu tiasa dijantenkeun angeun sop.

Batu  jadi angeun sop? Pamajikan ki patani heran kacida. Nyidik-nyidik batu nu di tembongkeun ku ki tentara. Batu biasa. Teu beda ti batu koral nu balatak di jalan.
Pariuk mah aya. Sok tuh lebet ka dapur, kajurung ku panasaran, pamajikan Pak tani darehdeh ngaku, bari marentah anakna sangkan ngahurungkeun seuneu, nagenkeun pariuk dieusi cai.

Ke, urang antos sakedap, ki tentara ngadeang deang dampal leungeun nu geus sabara poe baal katiisan. Kusiwel ngaluarkeun batu. Kecemplung kana pariuk.
Sateurusna ki tentara menta disadiakeun uyah, wortel, kentang, saledri jeun bawang daun. Brus we diasupkeun kana pariuk nu dieusi cai ngagolak.

Sabot kitu, torojol Ki patani datang. Mawa cangehgar. Brus kana angeun. Geus sakira asak, angeun sop dijait. Brak sarerea dahar. Balakecrakan.
Saumur hirup, kakara kuring mah mangih angen sop sakieu pelemna, Ki patani teurab eueureuleuan.

Tetela batu sop teh ngandung hasiat istimewa ! pamajikan ki patani nghaminan.
Leres pisan, walon ki tentara. Eta batu tiasa ngajantenkeun angeun sop istimewa. Asal ngange cara model tadi, sakumaha nu dicontokeun ku sim kuring.

Waktu pamitan, minangka pamulang tarima, kitentara mikeun batu sop tea kaluarga ki patani.
Ari anjeun kumaha ngke, upami bade ngadamel deui sop ? Ki patani nanya memeh nampanan pamere.
Ah, sawios gampil. Simkuring gaduh keneh sabara hiji deui. Ki tentara laju indit. Beteungna geus karasa lapar deui. Heg mengkol ka pileumburan rek nyoba-nyoba nawarkeun hasiat batu sop saperti tadi.

kata mutiara islam sakitu sahabat sadayana anu tiasa di tampilkeun dina artikel ngenaan dongeng sunda dinten ayna pamugia aya kamanfaat kanggo sahabat sadayana. angos oge artikel sunda nu sanes dongeng lucu si kabayan.

Advertisement